Contact Us:
Beijing Xingxingyuan Materials Co., Ltd
No.1-11 Jiahe Industrial base,No.5 Wuxing road,Tongzhou District,Beijing,China
Tel:010-61506146,61506148,13701104327
Fax:010-61506146
Email:panqingchun62@bjxxy.com.cn